60
1557
ARSENIKFÖRENING, FAST, N.O.S., oorganisk, inklusive arsenater, n.o.s., arseniter, n.o.s. och arseniksulfider, n.o.s.
6.1, III, (E)

Data för UN 1557, ARSENIKFÖRENING, FAST, N.O.S., oorganisk, inklusive arsenater, n.o.s., arseniter, n.o.s. och arseniksulfider, n.o.s.

UN-nummer 1557
Namn ARSENIKFÖRENING, FAST, N.O.S., oorganisk, inklusive arsenater, n.o.s., arseniter, n.o.s. och arseniksulfider, n.o.s.
Kommentar
Klass 6.1
Klassifikation T5
Förpackningsgrupp III
Etiketter 6.1
Farlighetsnummer 60
Transportkategori 2
Tunnelkod (E)
Särbestämmelser 43 274
Begränsad mängd 5 kg
Reducerad mängd E1
Förpackningsinstruktioner P002 IBC08 LP02 R001
Särbestämmelser för förpackning B3
Bestämmelser för samemballering MP10
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer T1
Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer TP33
Tankkod för ADR-tank SGAH L4BH
Särbestämmelser för ADR-tank TU15 TE19
Fordon för tanktransport AT
Särbestämmelser för transport: Kollin
Särbestämmelser för transport: Bulk VC1 VC2 AP7
Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning CV13 CV28
Särbestämmelser för transport: Användning S9