30
1202
DIESELBRÄNSLE som överensstämmer med standard EN 590:2013+A1:2017 eller DIESELOLJA eller ELDNINGSOLJA, LÄTT eller GASOLJA (med flampunkt enligt EN 590:2013+A1:2017)
3, III, (D/E)

Data för UN 1202, DIESELBRÄNSLE som överensstämmer med standard EN 590:2013+A1:2017 eller DIESELOLJA eller ELDNINGSOLJA, LÄTT eller GASOLJA (med flampunkt enligt EN 590:2013+A1:2017)

UN-nummer 1202
Namn DIESELBRÄNSLE som överensstämmer med standard EN 590:2013+A1:2017 eller DIESELOLJA eller ELDNINGSOLJA, LÄTT eller GASOLJA (med flampunkt enligt EN 590:2013+A1:2017)
Kommentar
Klass 3
Klassifikation F1
Förpackningsgrupp III
Etiketter 3
Farlighetsnummer 30
Transportkategori 3
Tunnelkod (D/E)
Särbestämmelser 640L 664
Begränsad mängd 5 L
Reducerad mängd E1
Förpackningsinstruktioner P001 IBC03 LP01 R001
Särbestämmelser för förpackning
Bestämmelser för samemballering MP19
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer T2
Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer TP1
Tankkod för ADR-tank LGBF
Särbestämmelser för ADR-tank
Fordon för tanktransport AT
Särbestämmelser för transport: Kollin V12
Särbestämmelser för transport: Bulk
Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning
Särbestämmelser för transport: Användning S2