1133
LIM, med brandfarlig vätska (med flampunkt under 23°C och trögflytande enligt 2.2.3.1.4) (ångtryck vid 50°C högst 110 kPa)
3, III, (E)

Data för UN 1133, LIM, med brandfarlig vätska (med flampunkt under 23°C och trögflytande enligt 2.2.3.1.4) (ångtryck vid 50°C högst 110 kPa)

UN-nummer 1133
Namn LIM, med brandfarlig vätska (med flampunkt under 23°C och trögflytande enligt 2.2.3.1.4) (ångtryck vid 50°C högst 110 kPa)
Kommentar
Klass 3
Klassifikation F1
Förpackningsgrupp III
Etiketter 3
Farlighetsnummer
Transportkategori 3
Tunnelkod (E)
Särbestämmelser
Begränsad mängd 5 L
Reducerad mängd E1
Förpackningsinstruktioner P001 IBC02 R001
Särbestämmelser för förpackning PP1 BB4
Bestämmelser för samemballering MP19
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer
Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer
Tankkod för ADR-tank
Särbestämmelser för ADR-tank
Fordon för tanktransport
Särbestämmelser för transport: Kollin
Särbestämmelser för transport: Bulk
Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning CV11
Särbestämmelser för transport: Användning S2