33
1133
LIM, med brandfarlig vätska (ångtryck vid 50°C högst 110 kPa)
3, II, (D/E)

Data för UN 1133, LIM, med brandfarlig vätska (ångtryck vid 50°C högst 110 kPa)

UN-nummer 1133
Namn LIM, med brandfarlig vätska (ångtryck vid 50°C högst 110 kPa)
Kommentar
Klass 3
Klassifikation F1
Förpackningsgrupp II
Etiketter 3
Farlighetsnummer 33
Transportkategori 2
Tunnelkod (D/E)
Särbestämmelser 640D 660
Begränsad mängd 5 L
Reducerad mängd E2
Förpackningsinstruktioner P001 IBC02 R001
Särbestämmelser för förpackning PP1
Bestämmelser för samemballering MP19
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer T4
Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer TP1 TP8
Tankkod för ADR-tank LGBF
Särbestämmelser för ADR-tank
Fordon för tanktransport FL
Särbestämmelser för transport: Kollin
Särbestämmelser för transport: Bulk
Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning
Särbestämmelser för transport: Användning S2 S20