80
1742
BORTRIFLUORIDEDIKKSYRE-KOMPLEKS, FLYTENDE
8, II, (E)

Data for UN 1742, BORTRIFLUORIDEDIKKSYRE-KOMPLEKS, FLYTENDE

UN-nummer 1742
Navn BORTRIFLUORIDEDIKKSYRE-KOMPLEKS, FLYTENDE
Kommentar
Klasse 8
Klassifisering C3
Emballasjegruppe II
Faresedler 8
Farenummer 80
Transportkategori 2
Tunnel restriksjonskode (E)
Spesielle bestemmelser 138
Begrensede mengder 1 L
Unntatte mengder E2
Emballeringsbestemmelser P001 IBC02
Spesielle emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om samemballering MP15
Bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere T8
Spesielle bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere TP2
Tank kode for ADR tank L4BN
Spesielle bestemmelser for ADR tank
Kjøretøy for tanktransport AT
Spesielle transportbestemmelser: Kolli
Spesielle transportbestemmelser: Bulk
Spesielle transportbestemmelser: Lasting, lossing og håndtering
Spesielle transportbestemmelser: Gjennomføring av transporten