80
1740
HYDROGENDIFLUORIDER, FAST, N.O.S.
8, III, (E)

Data for UN 1740, HYDROGENDIFLUORIDER, FAST, N.O.S.

UN-nummer 1740
Navn HYDROGENDIFLUORIDER, FAST, N.O.S.
Kommentar
Klasse 8
Klassifisering C2
Emballasjegruppe III
Faresedler 8
Farenummer 80
Transportkategori 3
Tunnel restriksjonskode (E)
Spesielle bestemmelser 517
Begrensede mengder 5 kg
Unntatte mengder E1
Emballeringsbestemmelser P002 IBC08 LP02 R001
Spesielle emballeringsbestemmelser B3
Bestemmelser om samemballering MP10
Bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere T1
Spesielle bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere TP33
Tank kode for ADR tank SGAV
Spesielle bestemmelser for ADR tank
Kjøretøy for tanktransport AT
Spesielle transportbestemmelser: Kolli
Spesielle transportbestemmelser: Bulk VC1 VC2 AP7
Spesielle transportbestemmelser: Lasting, lossing og håndtering
Spesielle transportbestemmelser: Gjennomføring av transporten