66
1713
SINKCYANID
6.1, I, (C/E)

Data for UN 1713, SINKCYANID

UN-nummer 1713
Navn SINKCYANID
Kommentar
Klasse 6.1
Klassifisering T5
Emballasjegruppe I
Faresedler 6.1
Farenummer 66
Transportkategori 1
Tunnel restriksjonskode (C/E)
Spesielle bestemmelser
Begrensede mengder 0
Unntatte mengder E5
Emballeringsbestemmelser P002 IBC07
Spesielle emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om samemballering MP18
Bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere T6
Spesielle bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere TP33
Tank kode for ADR tank S10AH
Spesielle bestemmelser for ADR tank TU15 TE19
Kjøretøy for tanktransport AT
Spesielle transportbestemmelser: Kolli V10
Spesielle transportbestemmelser: Bulk
Spesielle transportbestemmelser: Lasting, lossing og håndtering CV1 CV13 CV28
Spesielle transportbestemmelser: Gjennomføring av transporten S9 S14