60
1704
TETRAETYLDITIOPYROFOSFAT
6.1, II, (D/E)

Data for UN 1704, TETRAETYLDITIOPYROFOSFAT

UN-nummer 1704
Navn TETRAETYLDITIOPYROFOSFAT
Kommentar
Klasse 6.1
Klassifisering T1
Emballasjegruppe II
Faresedler 6.1
Farenummer 60
Transportkategori 2
Tunnel restriksjonskode (D/E)
Spesielle bestemmelser 43
Begrensede mengder 100 ml
Unntatte mengder E4
Emballeringsbestemmelser P001 IBC02
Spesielle emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om samemballering MP15
Bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere T7
Spesielle bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere TP2
Tank kode for ADR tank L4BH
Spesielle bestemmelser for ADR tank TU15 TE19
Kjøretøy for tanktransport AT
Spesielle transportbestemmelser: Kolli
Spesielle transportbestemmelser: Bulk
Spesielle transportbestemmelser: Lasting, lossing og håndtering CV13 CV28
Spesielle transportbestemmelser: Gjennomføring av transporten S9 S19