60
1701
XYLYLBROMID, FLYTENDE
6.1, II, (D/E)

Data for UN 1701, XYLYLBROMID, FLYTENDE

UN-nummer 1701
Navn XYLYLBROMID, FLYTENDE
Kommentar
Klasse 6.1
Klassifisering T1
Emballasjegruppe II
Faresedler 6.1
Farenummer 60
Transportkategori 2
Tunnel restriksjonskode (D/E)
Spesielle bestemmelser
Begrensede mengder 0
Unntatte mengder E0
Emballeringsbestemmelser P001 IBC02
Spesielle emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om samemballering MP15
Bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere T7
Spesielle bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere TP2
Tank kode for ADR tank L4BH
Spesielle bestemmelser for ADR tank TU15 TE19
Kjøretøy for tanktransport AT
Spesielle transportbestemmelser: Kolli
Spesielle transportbestemmelser: Bulk
Spesielle transportbestemmelser: Lasting, lossing og håndtering CV13 CV28
Spesielle transportbestemmelser: Gjennomføring av transporten S9 S19