66
1699
DIFENYLKLORARSIN, FLYTENDE
6.1, I, (C/E)

Data for UN 1699, DIFENYLKLORARSIN, FLYTENDE

UN-nummer 1699
Navn DIFENYLKLORARSIN, FLYTENDE
Kommentar
Klasse 6.1
Klassifisering T3
Emballasjegruppe I
Faresedler 6.1
Farenummer 66
Transportkategori 1
Tunnel restriksjonskode (C/E)
Spesielle bestemmelser
Begrensede mengder 0
Unntatte mengder E0
Emballeringsbestemmelser P001
Spesielle emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om samemballering MP8 MP17
Bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere
Spesielle bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere
Tank kode for ADR tank L10CH
Spesielle bestemmelser for ADR tank TU14 TU15 TE19 TE21
Kjøretøy for tanktransport AT
Spesielle transportbestemmelser: Kolli
Spesielle transportbestemmelser: Bulk
Spesielle transportbestemmelser: Lasting, lossing og håndtering CV1 CV13 CV28
Spesielle transportbestemmelser: Gjennomføring av transporten S9 S14