66
1698
DIFENYLAMINKLORARSIN
6.1, I, (C/E)

Data for UN 1698, DIFENYLAMINKLORARSIN

UN-nummer 1698
Navn DIFENYLAMINKLORARSIN
Kommentar
Klasse 6.1
Klassifisering T3
Emballasjegruppe I
Faresedler 6.1
Farenummer 66
Transportkategori 1
Tunnel restriksjonskode (C/E)
Spesielle bestemmelser
Begrensede mengder 0
Unntatte mengder E0
Emballeringsbestemmelser P002
Spesielle emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om samemballering MP18
Bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere T6
Spesielle bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere TP33
Tank kode for ADR tank S10AH
Spesielle bestemmelser for ADR tank TU15 TE19
Kjøretøy for tanktransport AT
Spesielle transportbestemmelser: Kolli
Spesielle transportbestemmelser: Bulk
Spesielle transportbestemmelser: Lasting, lossing og håndtering CV1 CV13 CV28
Spesielle transportbestemmelser: Gjennomføring av transporten S9 S14