60
1690
NATRIUMFLUORID I FAST FORM
6.1, III, (E)

Data for UN 1690, NATRIUMFLUORID I FAST FORM

UN-nummer 1690
Navn NATRIUMFLUORID I FAST FORM
Kommentar
Klasse 6.1
Klassifisering T5
Emballasjegruppe III
Faresedler 6.1+9a
Farenummer 60
Transportkategori 2
Tunnel restriksjonskode (E)
Spesielle bestemmelser 249
Begrensede mengder 5 kg
Unntatte mengder E1
Emballeringsbestemmelser P002 IBC08 LP02 R001
Spesielle emballeringsbestemmelser B3
Bestemmelser om samemballering MP10
Bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere T1
Spesielle bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere TP33
Tank kode for ADR tank SGAH
Spesielle bestemmelser for ADR tank TU15 TE19
Kjøretøy for tanktransport AT
Spesielle transportbestemmelser: Kolli
Spesielle transportbestemmelser: Bulk VC1 VC2 AP7
Spesielle transportbestemmelser: Lasting, lossing og håndtering CV13 CV28
Spesielle transportbestemmelser: Gjennomføring av transporten S9