1687
NATRIUMAZID
6.1, II, (E)

Data for UN 1687, NATRIUMAZID

UN-nummer 1687
Navn NATRIUMAZID
Kommentar
Klasse 6.1
Klassifisering T5
Emballasjegruppe II
Faresedler 6.1
Farenummer
Transportkategori 2
Tunnel restriksjonskode (E)
Spesielle bestemmelser
Begrensede mengder 500 g
Unntatte mengder E4
Emballeringsbestemmelser P002 IBC08
Spesielle emballeringsbestemmelser B4
Bestemmelser om samemballering MP10
Bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere
Spesielle bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere
Tank kode for ADR tank
Spesielle bestemmelser for ADR tank
Kjøretøy for tanktransport
Spesielle transportbestemmelser: Kolli V11
Spesielle transportbestemmelser: Bulk
Spesielle transportbestemmelser: Lasting, lossing og håndtering CV13 CV28
Spesielle transportbestemmelser: Gjennomføring av transporten S9 S19