1614
HYDROGENCYANID, STABILISERT, som inneholder mindre enn 3 % vann og absorbert i porøst inert materiale
6.1 (3), I, (D)
Unntak i avsnitt 1.1.3.6 gjelder ikke!

Data for UN 1614, HYDROGENCYANID, STABILISERT, som inneholder mindre enn 3 % vann og absorbert i porøst inert materiale

UN-nummer 1614
Navn HYDROGENCYANID, STABILISERT, som inneholder mindre enn 3 % vann og absorbert i porøst inert materiale
Kommentar
Klasse 6.1
Klassifisering TF1
Emballasjegruppe I
Faresedler 6.1+3
Farenummer
Transportkategori 0
Tunnel restriksjonskode (D)
Spesielle bestemmelser 386 603 676
Begrensede mengder 0
Unntatte mengder E0
Emballeringsbestemmelser P099 P601
Spesielle emballeringsbestemmelser RR10
Bestemmelser om samemballering MP2
Bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere
Spesielle bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere
Tank kode for ADR tank
Spesielle bestemmelser for ADR tank
Kjøretøy for tanktransport
Spesielle transportbestemmelser: Kolli V8
Spesielle transportbestemmelser: Bulk
Spesielle transportbestemmelser: Lasting, lossing og håndtering CV1 CV13 CV28
Spesielle transportbestemmelser: Gjennomføring av transporten S2 S4 S9 S10 S14