60
1608
JERN(II)ARSENAT
6.1, II, (D/E)

Data for UN 1608, JERN(II)ARSENAT

UN-nummer 1608
Navn JERN(II)ARSENAT
Kommentar
Klasse 6.1
Klassifisering T5
Emballasjegruppe II
Faresedler 6.1
Farenummer 60
Transportkategori 2
Tunnel restriksjonskode (D/E)
Spesielle bestemmelser 138
Begrensede mengder 500 g
Unntatte mengder E4
Emballeringsbestemmelser P002 IBC08
Spesielle emballeringsbestemmelser B4
Bestemmelser om samemballering MP10
Bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere T3
Spesielle bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere TP33
Tank kode for ADR tank SGAH
Spesielle bestemmelser for ADR tank TU15 TE19
Kjøretøy for tanktransport AT
Spesielle transportbestemmelser: Kolli V11
Spesielle transportbestemmelser: Bulk
Spesielle transportbestemmelser: Lasting, lossing og håndtering CV13 CV28 CV12
Spesielle transportbestemmelser: Gjennomføring av transporten S9 S19