83
1604
ETYLENDIAMIN
8 (3), II, (D/E)

Data for UN 1604, ETYLENDIAMIN

UN-nummer 1604
Navn ETYLENDIAMIN
Kommentar
Klasse 8
Klassifisering CF1
Emballasjegruppe II
Faresedler 8+3
Farenummer 83
Transportkategori 2
Tunnel restriksjonskode (D/E)
Spesielle bestemmelser
Begrensede mengder 1 L
Unntatte mengder E2
Emballeringsbestemmelser P001 IBC02
Spesielle emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om samemballering MP15
Bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere T7
Spesielle bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere TP2
Tank kode for ADR tank L4BN
Spesielle bestemmelser for ADR tank
Kjøretøy for tanktransport FL
Spesielle transportbestemmelser: Kolli
Spesielle transportbestemmelser: Bulk
Spesielle transportbestemmelser: Lasting, lossing og håndtering
Spesielle transportbestemmelser: Gjennomføring av transporten S2