63
1603
ETYLBROMACETAT
6.1 (3), II, (D/E)

Data for UN 1603, ETYLBROMACETAT

UN-nummer 1603
Navn ETYLBROMACETAT
Kommentar
Klasse 6.1
Klassifisering TF1
Emballasjegruppe II
Faresedler 6.1+3+2.1
Farenummer 63
Transportkategori 2
Tunnel restriksjonskode (D/E)
Spesielle bestemmelser
Begrensede mengder 100 ml
Unntatte mengder E0
Emballeringsbestemmelser P001 IBC02
Spesielle emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om samemballering MP15
Bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere T7
Spesielle bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere TP2
Tank kode for ADR tank L4BH
Spesielle bestemmelser for ADR tank TU15 TE19
Kjøretøy for tanktransport FL
Spesielle transportbestemmelser: Kolli
Spesielle transportbestemmelser: Bulk
Spesielle transportbestemmelser: Lasting, lossing og håndtering CV13 CV28
Spesielle transportbestemmelser: Gjennomføring av transporten S2 S9 S19