66
1602
FARGESTOFF, FLYTENDE, GIFTIG, N.O.S. eller FARGESTOFF, FLYTENDE HALVFABRIKAT, GIFTIG, N.O.S
6.1, I, (C/E)

Data for UN 1602, FARGESTOFF, FLYTENDE, GIFTIG, N.O.S. eller FARGESTOFF, FLYTENDE HALVFABRIKAT, GIFTIG, N.O.S

UN-nummer 1602
Navn FARGESTOFF, FLYTENDE, GIFTIG, N.O.S. eller FARGESTOFF, FLYTENDE HALVFABRIKAT, GIFTIG, N.O.S
Kommentar
Klasse 6.1
Klassifisering T1
Emballasjegruppe I
Faresedler 6.1+2.1
Farenummer 66
Transportkategori 1
Tunnel restriksjonskode (C/E)
Spesielle bestemmelser 274
Begrensede mengder 0
Unntatte mengder E5
Emballeringsbestemmelser P001
Spesielle emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om samemballering MP8 MP17
Bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere
Spesielle bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere
Tank kode for ADR tank L10CH
Spesielle bestemmelser for ADR tank TU14 TU15 TE19 TE21
Kjøretøy for tanktransport AT
Spesielle transportbestemmelser: Kolli
Spesielle transportbestemmelser: Bulk
Spesielle transportbestemmelser: Lasting, lossing og håndtering CV1 CV13 CV28
Spesielle transportbestemmelser: Gjennomføring av transporten S9 S14