60
1593
DIKLORMETAN
6.1, III, (E)

Data for UN 1593, DIKLORMETAN

UN-nummer 1593
Navn DIKLORMETAN
Kommentar
Klasse 6.1
Klassifisering T1
Emballasjegruppe III
Faresedler 6.1
Farenummer 60
Transportkategori 2
Tunnel restriksjonskode (E)
Spesielle bestemmelser 516
Begrensede mengder 5 L
Unntatte mengder E1
Emballeringsbestemmelser P001 IBC03 LP01 R001
Spesielle emballeringsbestemmelser B8
Bestemmelser om samemballering MP19
Bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere T7
Spesielle bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere TP2
Tank kode for ADR tank L4BH
Spesielle bestemmelser for ADR tank TU15 TE19
Kjøretøy for tanktransport AT
Spesielle transportbestemmelser: Kolli V12
Spesielle transportbestemmelser: Bulk
Spesielle transportbestemmelser: Lasting, lossing og håndtering CV13 CV28
Spesielle transportbestemmelser: Gjennomføring av transporten S9