60
1583
KLORPIKRINBLANDING, N.O.S.
6.1, II, (D/E)

Data for UN 1583, KLORPIKRINBLANDING, N.O.S.

UN-nummer 1583
Navn KLORPIKRINBLANDING, N.O.S.
Kommentar
Klasse 6.1
Klassifisering T1
Emballasjegruppe II
Faresedler 6.1+7b
Farenummer 60
Transportkategori 2
Tunnel restriksjonskode (D/E)
Spesielle bestemmelser 274 515
Begrensede mengder 100 ml
Unntatte mengder E0
Emballeringsbestemmelser P001 IBC02
Spesielle emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om samemballering MP15
Bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere
Spesielle bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere
Tank kode for ADR tank L4BH
Spesielle bestemmelser for ADR tank TU15 TE19
Kjøretøy for tanktransport AT
Spesielle transportbestemmelser: Kolli
Spesielle transportbestemmelser: Bulk
Spesielle transportbestemmelser: Lasting, lossing og håndtering CV13 CV28
Spesielle transportbestemmelser: Gjennomføring av transporten S9 S19