60
1579
4-KLOR-o-TOLUIDINHYDROKLORID, I FAST FORM
6.1, III, (E)

Data for UN 1579, 4-KLOR-o-TOLUIDINHYDROKLORID, I FAST FORM

UN-nummer 1579
Navn 4-KLOR-o-TOLUIDINHYDROKLORID, I FAST FORM
Kommentar
Klasse 6.1
Klassifisering T2
Emballasjegruppe III
Faresedler 6.1
Farenummer 60
Transportkategori 2
Tunnel restriksjonskode (E)
Spesielle bestemmelser
Begrensede mengder 5 kg
Unntatte mengder E1
Emballeringsbestemmelser P002 IBC08 LP02 R001
Spesielle emballeringsbestemmelser B3
Bestemmelser om samemballering MP10
Bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere T1
Spesielle bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere TP33
Tank kode for ADR tank SGAH L4BH
Spesielle bestemmelser for ADR tank TU15 TE19
Kjøretøy for tanktransport AT
Spesielle transportbestemmelser: Kolli
Spesielle transportbestemmelser: Bulk VC1 VC2 AP7
Spesielle transportbestemmelser: Lasting, lossing og håndtering CV13 CV28
Spesielle transportbestemmelser: Gjennomføring av transporten S9