63
1569
BROMACETON
6.1 (3), II, (D/E)

Data for UN 1569, BROMACETON

UN-nummer 1569
Navn BROMACETON
Kommentar
Klasse 6.1
Klassifisering TF1
Emballasjegruppe II
Faresedler 6.1+3+7e
Farenummer 63
Transportkategori 2
Tunnel restriksjonskode (D/E)
Spesielle bestemmelser
Begrensede mengder 0
Unntatte mengder E0
Emballeringsbestemmelser P602
Spesielle emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om samemballering MP15
Bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere T20
Spesielle bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere TP2
Tank kode for ADR tank L4BH
Spesielle bestemmelser for ADR tank TU15 TE19
Kjøretøy for tanktransport FL
Spesielle transportbestemmelser: Kolli
Spesielle transportbestemmelser: Bulk
Spesielle transportbestemmelser: Lasting, lossing og håndtering CV13 CV28
Spesielle transportbestemmelser: Gjennomføring av transporten S2 S9 S19