60
1556
ARSENFORBINDELSE, FLYTENDE, N.O.S., uorganisk, inklusive arsenater, n.o.s., arsenitter, n.o.s. og arsensulfider, n.o.s.
6.1, III, (E)

Data for UN 1556, ARSENFORBINDELSE, FLYTENDE, N.O.S., uorganisk, inklusive arsenater, n.o.s., arsenitter, n.o.s. og arsensulfider, n.o.s.

UN-nummer 1556
Navn ARSENFORBINDELSE, FLYTENDE, N.O.S., uorganisk, inklusive arsenater, n.o.s., arsenitter, n.o.s. og arsensulfider, n.o.s.
Kommentar
Klasse 6.1
Klassifisering T4
Emballasjegruppe III
Faresedler 6.1
Farenummer 60
Transportkategori 2
Tunnel restriksjonskode (E)
Spesielle bestemmelser 43 274
Begrensede mengder 5 L
Unntatte mengder E1
Emballeringsbestemmelser P001 IBC03 LP01 R001
Spesielle emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om samemballering MP19
Bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere T7
Spesielle bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere TP2 TP28
Tank kode for ADR tank L4BH
Spesielle bestemmelser for ADR tank TU15 TE19
Kjøretøy for tanktransport AT
Spesielle transportbestemmelser: Kolli V12
Spesielle transportbestemmelser: Bulk
Spesielle transportbestemmelser: Lasting, lossing og håndtering CV13 CV28
Spesielle transportbestemmelser: Gjennomføring av transporten S9