50
1498
NATRIUMNITRAT
5.1, III, (E)

Data for UN 1498, NATRIUMNITRAT

UN-nummer 1498
Navn NATRIUMNITRAT
Kommentar
Klasse 5.1
Klassifisering O2
Emballasjegruppe III
Faresedler 5.1
Farenummer 50
Transportkategori 3
Tunnel restriksjonskode (E)
Spesielle bestemmelser 640C
Begrensede mengder 5 kg
Unntatte mengder E1
Emballeringsbestemmelser P002 IBC08 LP02 R001
Spesielle emballeringsbestemmelser B3
Bestemmelser om samemballering MP10
Bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere T1 BK1 BK2 BK3
Spesielle bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere TP33
Tank kode for ADR tank SGAV
Spesielle bestemmelser for ADR tank TU3
Kjøretøy for tanktransport AT
Spesielle transportbestemmelser: Kolli
Spesielle transportbestemmelser: Bulk VC1 VC2 AP6 AP7
Spesielle transportbestemmelser: Lasting, lossing og håndtering CV24
Spesielle transportbestemmelser: Gjennomføring av transporten