50
1483
PEROKSIDER, UORGANISKE, N.O.S.
5.1, III, (E)

Data for UN 1483, PEROKSIDER, UORGANISKE, N.O.S.

UN-nummer 1483
Navn PEROKSIDER, UORGANISKE, N.O.S.
Kommentar
Klasse 5.1
Klassifisering O2
Emballasjegruppe III
Faresedler 5.1
Farenummer 50
Transportkategori 3
Tunnel restriksjonskode (E)
Spesielle bestemmelser
Begrensede mengder 5 kg
Unntatte mengder E1
Emballeringsbestemmelser P002 IBC08 LP02 R001
Spesielle emballeringsbestemmelser B3
Bestemmelser om samemballering MP2
Bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere T1
Spesielle bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere TP33
Tank kode for ADR tank SGAN
Spesielle bestemmelser for ADR tank TU3
Kjøretøy for tanktransport AT
Spesielle transportbestemmelser: Kolli
Spesielle transportbestemmelser: Bulk
Spesielle transportbestemmelser: Lasting, lossing og håndtering CV24
Spesielle transportbestemmelser: Gjennomføring av transporten