1479
OKSIDERENDE FAST STOFF, N.O.S.
5.1, I, (E)

Data for UN 1479, OKSIDERENDE FAST STOFF, N.O.S.

UN-nummer 1479
Navn OKSIDERENDE FAST STOFF, N.O.S.
Kommentar
Klasse 5.1
Klassifisering O2
Emballasjegruppe I
Faresedler 5.1
Farenummer
Transportkategori 1
Tunnel restriksjonskode (E)
Spesielle bestemmelser 274
Begrensede mengder 0
Unntatte mengder E0
Emballeringsbestemmelser P503 IBC05
Spesielle emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om samemballering MP2
Bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere
Spesielle bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere
Tank kode for ADR tank
Spesielle bestemmelser for ADR tank
Kjøretøy for tanktransport
Spesielle transportbestemmelser: Kolli V10
Spesielle transportbestemmelser: Bulk
Spesielle transportbestemmelser: Lasting, lossing og håndtering CV24
Spesielle transportbestemmelser: Gjennomføring av transporten S20