50
1471
LITIUMHYPOKLORITT, TØRR eller LITIUMHYPOKLORITT BLANDING
5.1, II, (E)

Data for UN 1471, LITIUMHYPOKLORITT, TØRR eller LITIUMHYPOKLORITT BLANDING

UN-nummer 1471
Navn LITIUMHYPOKLORITT, TØRR eller LITIUMHYPOKLORITT BLANDING
Kommentar
Klasse 5.1
Klassifisering O2
Emballasjegruppe II
Faresedler 5.1
Farenummer 50
Transportkategori 2
Tunnel restriksjonskode (E)
Spesielle bestemmelser
Begrensede mengder 1 kg
Unntatte mengder E2
Emballeringsbestemmelser P002 IBC08
Spesielle emballeringsbestemmelser B4
Bestemmelser om samemballering MP10
Bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere
Spesielle bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere
Tank kode for ADR tank SGAN
Spesielle bestemmelser for ADR tank TU3
Kjøretøy for tanktransport AT
Spesielle transportbestemmelser: Kolli V11
Spesielle transportbestemmelser: Bulk
Spesielle transportbestemmelser: Lasting, lossing og håndtering CV24
Spesielle transportbestemmelser: Gjennomføring av transporten