568
1463
KROMTRIOKSID, VANNFRI
5.1 (6.1 + 8), II, (E)

Data for UN 1463, KROMTRIOKSID, VANNFRI

UN-nummer 1463
Navn KROMTRIOKSID, VANNFRI
Kommentar
Klasse 5.1
Klassifisering OTC
Emballasjegruppe II
Faresedler 5.1+6.1+8
Farenummer 568
Transportkategori 2
Tunnel restriksjonskode (E)
Spesielle bestemmelser 510
Begrensede mengder 1 kg
Unntatte mengder E2
Emballeringsbestemmelser P002 IBC08
Spesielle emballeringsbestemmelser B4
Bestemmelser om samemballering MP2
Bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere T3
Spesielle bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere TP33
Tank kode for ADR tank SGAN
Spesielle bestemmelser for ADR tank TU3
Kjøretøy for tanktransport AT
Spesielle transportbestemmelser: Kolli V11
Spesielle transportbestemmelser: Bulk
Spesielle transportbestemmelser: Lasting, lossing og håndtering CV24 CV28
Spesielle transportbestemmelser: Gjennomføring av transporten