423
1436
SINKPULVER eller SINKSTØV
4.3 (4.2), II, (D/E)

Data for UN 1436, SINKPULVER eller SINKSTØV

UN-nummer 1436
Navn SINKPULVER eller SINKSTØV
Kommentar
Klasse 4.3
Klassifisering WS
Emballasjegruppe II
Faresedler 4.3+4.2
Farenummer 423
Transportkategori 2
Tunnel restriksjonskode (D/E)
Spesielle bestemmelser
Begrensede mengder 0
Unntatte mengder E2
Emballeringsbestemmelser P410 IBC07
Spesielle emballeringsbestemmelser PP40
Bestemmelser om samemballering MP14
Bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere T3
Spesielle bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere TP33
Tank kode for ADR tank SGAN
Spesielle bestemmelser for ADR tank
Kjøretøy for tanktransport AT
Spesielle transportbestemmelser: Kolli V1
Spesielle transportbestemmelser: Bulk
Spesielle transportbestemmelser: Lasting, lossing og håndtering CV23
Spesielle transportbestemmelser: Gjennomføring av transporten