423
1435
SINKASKE
4.3, III, (E)

Data for UN 1435, SINKASKE

UN-nummer 1435
Navn SINKASKE
Kommentar
Klasse 4.3
Klassifisering W2
Emballasjegruppe III
Faresedler 4.3
Farenummer 423
Transportkategori 3
Tunnel restriksjonskode (E)
Spesielle bestemmelser
Begrensede mengder 1 kg
Unntatte mengder E1
Emballeringsbestemmelser P002 IBC08 R001
Spesielle emballeringsbestemmelser B4
Bestemmelser om samemballering MP14
Bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere T1 BK2
Spesielle bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere TP33
Tank kode for ADR tank SGAN
Spesielle bestemmelser for ADR tank
Kjøretøy for tanktransport AT
Spesielle transportbestemmelser: Kolli V1
Spesielle transportbestemmelser: Bulk VC1 VC2 AP3 AP4 AP5
Spesielle transportbestemmelser: Lasting, lossing og håndtering CV23
Spesielle transportbestemmelser: Gjennomføring av transporten