423
1418
MAGNESIUMPULVER eller PULVER AV MAGNESIUMLEGERINGER
4.3 (4.2), III, (E)

Data for UN 1418, MAGNESIUMPULVER eller PULVER AV MAGNESIUMLEGERINGER

UN-nummer 1418
Navn MAGNESIUMPULVER eller PULVER AV MAGNESIUMLEGERINGER
Kommentar
Klasse 4.3
Klassifisering WS
Emballasjegruppe III
Faresedler 4.3+4.2+6.1
Farenummer 423
Transportkategori 3
Tunnel restriksjonskode (E)
Spesielle bestemmelser
Begrensede mengder 0
Unntatte mengder E1
Emballeringsbestemmelser P410 IBC08 R001
Spesielle emballeringsbestemmelser B4
Bestemmelser om samemballering MP14
Bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere T1
Spesielle bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere TP33
Tank kode for ADR tank SGAN
Spesielle bestemmelser for ADR tank
Kjøretøy for tanktransport AT
Spesielle transportbestemmelser: Kolli V1
Spesielle transportbestemmelser: Bulk VC2 AP4 AP5
Spesielle transportbestemmelser: Lasting, lossing og håndtering CV23
Spesielle transportbestemmelser: Gjennomføring av transporten