423
1418
MAGNESIUMPULVER eller PULVER AV MAGNESIUMLEGERINGER
4.3 (4.2), II, (D/E)

Data for UN 1418, MAGNESIUMPULVER eller PULVER AV MAGNESIUMLEGERINGER

UN-nummer 1418
Navn MAGNESIUMPULVER eller PULVER AV MAGNESIUMLEGERINGER
Kommentar
Klasse 4.3
Klassifisering WS
Emballasjegruppe II
Faresedler 4.3+4.2
Farenummer 423
Transportkategori 2
Tunnel restriksjonskode (D/E)
Spesielle bestemmelser
Begrensede mengder 0
Unntatte mengder E2
Emballeringsbestemmelser P410 IBC05
Spesielle emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om samemballering MP14 MP13
Bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere T3
Spesielle bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere TP33
Tank kode for ADR tank SGAN
Spesielle bestemmelser for ADR tank
Kjøretøy for tanktransport AT
Spesielle transportbestemmelser: Kolli V1
Spesielle transportbestemmelser: Bulk
Spesielle transportbestemmelser: Lasting, lossing og håndtering CV23
Spesielle transportbestemmelser: Gjennomføring av transporten