1418
MAGNESIUMPULVER eller PULVER AV MAGNESIUMLEGERINGER
4.3 (4.2), I, (E)

Data for UN 1418, MAGNESIUMPULVER eller PULVER AV MAGNESIUMLEGERINGER

UN-nummer 1418
Navn MAGNESIUMPULVER eller PULVER AV MAGNESIUMLEGERINGER
Kommentar
Klasse 4.3
Klassifisering WS
Emballasjegruppe I
Faresedler 4.3+4.2
Farenummer
Transportkategori 1
Tunnel restriksjonskode (E)
Spesielle bestemmelser
Begrensede mengder 0
Unntatte mengder E0
Emballeringsbestemmelser P403
Spesielle emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om samemballering MP2 MP21
Bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere
Spesielle bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere
Tank kode for ADR tank
Spesielle bestemmelser for ADR tank
Kjøretøy for tanktransport
Spesielle transportbestemmelser: Kolli V1
Spesielle transportbestemmelser: Bulk
Spesielle transportbestemmelser: Lasting, lossing og håndtering CV23
Spesielle transportbestemmelser: Gjennomføring av transporten S20