1411
LITIUMALUMINIUMHYDRID, I ETER
4.3 (3), I, (E)

Data for UN 1411, LITIUMALUMINIUMHYDRID, I ETER

UN-nummer 1411
Navn LITIUMALUMINIUMHYDRID, I ETER
Kommentar
Klasse 4.3
Klassifisering WF1
Emballasjegruppe I
Faresedler 4.3+3
Farenummer
Transportkategori 1
Tunnel restriksjonskode (E)
Spesielle bestemmelser
Begrensede mengder 0
Unntatte mengder E0
Emballeringsbestemmelser P402
Spesielle emballeringsbestemmelser RR8
Bestemmelser om samemballering MP2
Bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere
Spesielle bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere
Tank kode for ADR tank
Spesielle bestemmelser for ADR tank
Kjøretøy for tanktransport
Spesielle transportbestemmelser: Kolli V1
Spesielle transportbestemmelser: Bulk
Spesielle transportbestemmelser: Lasting, lossing og håndtering CV23
Spesielle transportbestemmelser: Gjennomføring av transporten S2 S20