1409
METALLHYDRIDER, REAGERER MED VANN, N.O.S.
4.3, I, (E)

Data for UN 1409, METALLHYDRIDER, REAGERER MED VANN, N.O.S.

UN-nummer 1409
Navn METALLHYDRIDER, REAGERER MED VANN, N.O.S.
Kommentar
Klasse 4.3
Klassifisering W2
Emballasjegruppe I
Faresedler 4.3
Farenummer
Transportkategori 1
Tunnel restriksjonskode (E)
Spesielle bestemmelser 274 508
Begrensede mengder 0
Unntatte mengder E0
Emballeringsbestemmelser P403
Spesielle emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om samemballering MP2
Bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere
Spesielle bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere
Tank kode for ADR tank
Spesielle bestemmelser for ADR tank
Kjøretøy for tanktransport
Spesielle transportbestemmelser: Kolli V1
Spesielle transportbestemmelser: Bulk
Spesielle transportbestemmelser: Lasting, lossing og håndtering CV23
Spesielle transportbestemmelser: Gjennomføring av transporten S20