462
1408
FERROSILISIUM med 30 % eller mer, men ikke over 90 % silisium
4.3 (6.1), III, (E)

Data for UN 1408, FERROSILISIUM med 30 % eller mer, men ikke over 90 % silisium

UN-nummer 1408
Navn FERROSILISIUM med 30 % eller mer, men ikke over 90 % silisium
Kommentar
Klasse 4.3
Klassifisering WT2
Emballasjegruppe III
Faresedler 4.3+6.1+2.3
Farenummer 462
Transportkategori 3
Tunnel restriksjonskode (E)
Spesielle bestemmelser 39
Begrensede mengder 1 kg
Unntatte mengder E1
Emballeringsbestemmelser P003 IBC08 R001
Spesielle emballeringsbestemmelser PP20 B4 B6
Bestemmelser om samemballering MP14
Bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere T1 BK2
Spesielle bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere TP33
Tank kode for ADR tank SGAN
Spesielle bestemmelser for ADR tank
Kjøretøy for tanktransport AT
Spesielle transportbestemmelser: Kolli V1
Spesielle transportbestemmelser: Bulk VC1 VC2 AP3 AP4 AP5
Spesielle transportbestemmelser: Lasting, lossing og håndtering CV23 CV28 CV10
Spesielle transportbestemmelser: Gjennomføring av transporten