423
1400
BARIUM
4.3, II, (D/E)

Data for UN 1400, BARIUM

UN-nummer 1400
Navn BARIUM
Kommentar
Klasse 4.3
Klassifisering W2
Emballasjegruppe II
Faresedler 4.3
Farenummer 423
Transportkategori 2
Tunnel restriksjonskode (D/E)
Spesielle bestemmelser
Begrensede mengder 500 g
Unntatte mengder E2
Emballeringsbestemmelser P410 IBC07
Spesielle emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om samemballering MP14
Bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere T3
Spesielle bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere TP33
Tank kode for ADR tank SGAN
Spesielle bestemmelser for ADR tank
Kjøretøy for tanktransport AT
Spesielle transportbestemmelser: Kolli V1
Spesielle transportbestemmelser: Bulk
Spesielle transportbestemmelser: Lasting, lossing og håndtering CV23
Spesielle transportbestemmelser: Gjennomføring av transporten