40
1376
JERNOKSID, BRUKT eller JERNSVAMP, BRUKT fra rensing av koksgass
4.2, III, (E)

Data for UN 1376, JERNOKSID, BRUKT eller JERNSVAMP, BRUKT fra rensing av koksgass

UN-nummer 1376
Navn JERNOKSID, BRUKT eller JERNSVAMP, BRUKT fra rensing av koksgass
Kommentar
Klasse 4.2
Klassifisering S4
Emballasjegruppe III
Faresedler 4.2
Farenummer 40
Transportkategori 3
Tunnel restriksjonskode (E)
Spesielle bestemmelser 592
Begrensede mengder 0
Unntatte mengder E0
Emballeringsbestemmelser P002 IBC08 LP02 R001
Spesielle emballeringsbestemmelser B3
Bestemmelser om samemballering MP14
Bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere T1 BK2
Spesielle bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere TP33
Tank kode for ADR tank SGAV
Spesielle bestemmelser for ADR tank
Kjøretøy for tanktransport AT
Spesielle transportbestemmelser: Kolli V1
Spesielle transportbestemmelser: Bulk VC1 VC2 AP1
Spesielle transportbestemmelser: Lasting, lossing og håndtering
Spesielle transportbestemmelser: Gjennomføring av transporten