40
1374
FISKEMEL (FISKEAVFALL), IKKE STABILISERT
4.2, II, (D/E)

Data for UN 1374, FISKEMEL (FISKEAVFALL), IKKE STABILISERT

UN-nummer 1374
Navn FISKEMEL (FISKEAVFALL), IKKE STABILISERT
Kommentar
Klasse 4.2
Klassifisering S2
Emballasjegruppe II
Faresedler 4.2
Farenummer 40
Transportkategori 2
Tunnel restriksjonskode (D/E)
Spesielle bestemmelser 300 144
Begrensede mengder 0
Unntatte mengder E2
Emballeringsbestemmelser P410 IBC08
Spesielle emballeringsbestemmelser B4
Bestemmelser om samemballering MP14
Bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere T3
Spesielle bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere TP33
Tank kode for ADR tank
Spesielle bestemmelser for ADR tank
Kjøretøy for tanktransport AT
Spesielle transportbestemmelser: Kolli V1
Spesielle transportbestemmelser: Bulk
Spesielle transportbestemmelser: Lasting, lossing og håndtering
Spesielle transportbestemmelser: Gjennomføring av transporten