40
1365
BOMULL, VÅT
4.2, III, (E)

Data for UN 1365, BOMULL, VÅT

UN-nummer 1365
Navn BOMULL, VÅT
Kommentar
Klasse 4.2
Klassifisering S2
Emballasjegruppe III
Faresedler 4.2
Farenummer 40
Transportkategori 3
Tunnel restriksjonskode (E)
Spesielle bestemmelser 249
Begrensede mengder 0
Unntatte mengder E0
Emballeringsbestemmelser P003 IBC08 LP02 R001
Spesielle emballeringsbestemmelser PP19 B3 B6
Bestemmelser om samemballering MP14
Bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere
Spesielle bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere
Tank kode for ADR tank
Spesielle bestemmelser for ADR tank
Kjøretøy for tanktransport
Spesielle transportbestemmelser: Kolli V1
Spesielle transportbestemmelser: Bulk VC1 VC2 AP1
Spesielle transportbestemmelser: Lasting, lossing og håndtering
Spesielle transportbestemmelser: Gjennomføring av transporten