40
1361
KULL, animalsk eller vegtabilsk
4.2, II, (D/E)

Data for UN 1361, KULL, animalsk eller vegtabilsk

UN-nummer 1361
Navn KULL, animalsk eller vegtabilsk
Kommentar
Klasse 4.2
Klassifisering S2
Emballasjegruppe II
Faresedler 4.2
Farenummer 40
Transportkategori 2
Tunnel restriksjonskode (D/E)
Spesielle bestemmelser
Begrensede mengder 0
Unntatte mengder E0
Emballeringsbestemmelser P002 IBC06
Spesielle emballeringsbestemmelser PP12
Bestemmelser om samemballering MP14
Bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere T3
Spesielle bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere TP33
Tank kode for ADR tank SGAN
Spesielle bestemmelser for ADR tank TU11
Kjøretøy for tanktransport AT
Spesielle transportbestemmelser: Kolli V1 V13
Spesielle transportbestemmelser: Bulk
Spesielle transportbestemmelser: Lasting, lossing og håndtering
Spesielle transportbestemmelser: Gjennomføring av transporten