1360
KALSIUMFOSFID
4.3 (6.1), I, (E)

Data for UN 1360, KALSIUMFOSFID

UN-nummer 1360
Navn KALSIUMFOSFID
Kommentar
Klasse 4.3
Klassifisering WT2
Emballasjegruppe I
Faresedler 4.3+6.1
Farenummer
Transportkategori 1
Tunnel restriksjonskode (E)
Spesielle bestemmelser
Begrensede mengder 0
Unntatte mengder E0
Emballeringsbestemmelser P403
Spesielle emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om samemballering MP2
Bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere
Spesielle bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere
Tank kode for ADR tank
Spesielle bestemmelser for ADR tank
Kjøretøy for tanktransport
Spesielle transportbestemmelser: Kolli V1
Spesielle transportbestemmelser: Bulk
Spesielle transportbestemmelser: Lasting, lossing og håndtering CV23 CV28
Spesielle transportbestemmelser: Gjennomføring av transporten S20