1357
UREANITRAT, FUKTET med ikke under 20 masseprosent vann
4.1, I, (B)

Data for UN 1357, UREANITRAT, FUKTET med ikke under 20 masseprosent vann

UN-nummer 1357
Navn UREANITRAT, FUKTET med ikke under 20 masseprosent vann
Kommentar
Klasse 4.1
Klassifisering D
Emballasjegruppe I
Faresedler 4.1
Farenummer
Transportkategori 1
Tunnel restriksjonskode (B)
Spesielle bestemmelser 227
Begrensede mengder 0
Unntatte mengder E0
Emballeringsbestemmelser P406
Spesielle emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om samemballering MP2
Bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere
Spesielle bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere
Tank kode for ADR tank
Spesielle bestemmelser for ADR tank
Kjøretøy for tanktransport
Spesielle transportbestemmelser: Kolli
Spesielle transportbestemmelser: Bulk
Spesielle transportbestemmelser: Lasting, lossing og håndtering
Spesielle transportbestemmelser: Gjennomføring av transporten S14