1355
TRINITROBENZOSYRE, FUKTET med ikke under 30 masseprosent vann
4.1, I, (B)

Data for UN 1355, TRINITROBENZOSYRE, FUKTET med ikke under 30 masseprosent vann

UN-nummer 1355
Navn TRINITROBENZOSYRE, FUKTET med ikke under 30 masseprosent vann
Kommentar
Klasse 4.1
Klassifisering D
Emballasjegruppe I
Faresedler 4.1
Farenummer
Transportkategori 1
Tunnel restriksjonskode (B)
Spesielle bestemmelser
Begrensede mengder 0
Unntatte mengder E0
Emballeringsbestemmelser P406
Spesielle emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om samemballering MP2
Bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere
Spesielle bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere
Tank kode for ADR tank
Spesielle bestemmelser for ADR tank
Kjøretøy for tanktransport
Spesielle transportbestemmelser: Kolli
Spesielle transportbestemmelser: Bulk
Spesielle transportbestemmelser: Lasting, lossing og håndtering CV11
Spesielle transportbestemmelser: Gjennomføring av transporten S14