423
1340
FOSFORPENTASULFID, fri for gult og hvitt fosfor
4.3 (4.1), II, (D/E)
Unntak i avsnitt 1.1.3.6 gjelder ikke!

Data for UN 1340, FOSFORPENTASULFID, fri for gult og hvitt fosfor

UN-nummer 1340
Navn FOSFORPENTASULFID, fri for gult og hvitt fosfor
Kommentar
Klasse 4.3
Klassifisering WF2
Emballasjegruppe II
Faresedler 4.3+4.1
Farenummer 423
Transportkategori 0
Tunnel restriksjonskode (D/E)
Spesielle bestemmelser 602
Begrensede mengder 500 g
Unntatte mengder E2
Emballeringsbestemmelser P410 IBC04
Spesielle emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om samemballering MP14
Bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere T3
Spesielle bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere TP33
Tank kode for ADR tank SGAN
Spesielle bestemmelser for ADR tank
Kjøretøy for tanktransport AT
Spesielle transportbestemmelser: Kolli V1
Spesielle transportbestemmelser: Bulk
Spesielle transportbestemmelser: Lasting, lossing og håndtering CV23
Spesielle transportbestemmelser: Gjennomføring av transporten