40
1334
NAFTALEN, RÅ eller NAFTALEN, RAFFINERT
4.1, III, (E)

Data for UN 1334, NAFTALEN, RÅ eller NAFTALEN, RAFFINERT

UN-nummer 1334
Navn NAFTALEN, RÅ eller NAFTALEN, RAFFINERT
Kommentar
Klasse 4.1
Klassifisering F1
Emballasjegruppe III
Faresedler 4.1
Farenummer 40
Transportkategori 3
Tunnel restriksjonskode (E)
Spesielle bestemmelser 501
Begrensede mengder 5 kg
Unntatte mengder E1
Emballeringsbestemmelser P002 IBC08 LP02 R001
Spesielle emballeringsbestemmelser B3
Bestemmelser om samemballering MP10
Bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere T1 BK1 BK2 BK3
Spesielle bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere TP33
Tank kode for ADR tank SGAV
Spesielle bestemmelser for ADR tank
Kjøretøy for tanktransport AT
Spesielle transportbestemmelser: Kolli
Spesielle transportbestemmelser: Bulk VC1 VC2 AP1
Spesielle transportbestemmelser: Lasting, lossing og håndtering
Spesielle transportbestemmelser: Gjennomføring av transporten