1333
CERIUM, blokker, barrer eller stenger
4.1, II, (E)

Data for UN 1333, CERIUM, blokker, barrer eller stenger

UN-nummer 1333
Navn CERIUM, blokker, barrer eller stenger
Kommentar
Klasse 4.1
Klassifisering F3
Emballasjegruppe II
Faresedler 4.1
Farenummer
Transportkategori 2
Tunnel restriksjonskode (E)
Spesielle bestemmelser
Begrensede mengder 1 kg
Unntatte mengder E2
Emballeringsbestemmelser P002 IBC08
Spesielle emballeringsbestemmelser B4
Bestemmelser om samemballering MP11 MP22
Bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere
Spesielle bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere
Tank kode for ADR tank
Spesielle bestemmelser for ADR tank
Kjøretøy for tanktransport
Spesielle transportbestemmelser: Kolli V11
Spesielle transportbestemmelser: Bulk
Spesielle transportbestemmelser: Lasting, lossing og håndtering
Spesielle transportbestemmelser: Gjennomføring av transporten