40
1323
FERROCERIUM
4.1, II, (E)

Data for UN 1323, FERROCERIUM

UN-nummer 1323
Navn FERROCERIUM
Kommentar
Klasse 4.1
Klassifisering F3
Emballasjegruppe II
Faresedler 4.1
Farenummer 40
Transportkategori 2
Tunnel restriksjonskode (E)
Spesielle bestemmelser 249
Begrensede mengder 1 kg
Unntatte mengder E2
Emballeringsbestemmelser P002 IBC08
Spesielle emballeringsbestemmelser B4
Bestemmelser om samemballering MP11
Bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere T3
Spesielle bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere TP33
Tank kode for ADR tank SGAN
Spesielle bestemmelser for ADR tank
Kjøretøy for tanktransport AT
Spesielle transportbestemmelser: Kolli V11
Spesielle transportbestemmelser: Bulk
Spesielle transportbestemmelser: Lasting, lossing og håndtering
Spesielle transportbestemmelser: Gjennomføring av transporten