339
1304
VINYLISOBUTYLETER, STABILISERT
3, II, (D/E)

Data for UN 1304, VINYLISOBUTYLETER, STABILISERT

UN-nummer 1304
Navn VINYLISOBUTYLETER, STABILISERT
Kommentar
Klasse 3
Klassifisering F1
Emballasjegruppe II
Faresedler 3+1.6
Farenummer 339
Transportkategori 2
Tunnel restriksjonskode (D/E)
Spesielle bestemmelser 386 676
Begrensede mengder 1 L
Unntatte mengder E2
Emballeringsbestemmelser P001 IBC02 R001
Spesielle emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om samemballering MP19
Bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere T4
Spesielle bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere TP1
Tank kode for ADR tank LGBF
Spesielle bestemmelser for ADR tank
Kjøretøy for tanktransport FL
Spesielle transportbestemmelser: Kolli V8
Spesielle transportbestemmelser: Bulk
Spesielle transportbestemmelser: Lasting, lossing og håndtering
Spesielle transportbestemmelser: Gjennomføring av transporten S2 S4 S20