33
1287
GUMMILØSNING (damptrykk ved 50°C ikke over 110 kPa)
3, II, (D/E)

Data for UN 1287, GUMMILØSNING (damptrykk ved 50°C ikke over 110 kPa)

UN-nummer 1287
Navn GUMMILØSNING (damptrykk ved 50°C ikke over 110 kPa)
Kommentar
Klasse 3
Klassifisering F1
Emballasjegruppe II
Faresedler 3
Farenummer 33
Transportkategori 2
Tunnel restriksjonskode (D/E)
Spesielle bestemmelser 640D
Begrensede mengder 5 L
Unntatte mengder E2
Emballeringsbestemmelser P001 IBC02 R001
Spesielle emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om samemballering MP19 MP4
Bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere T4
Spesielle bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere TP1 TP8
Tank kode for ADR tank LGBF
Spesielle bestemmelser for ADR tank
Kjøretøy for tanktransport FL
Spesielle transportbestemmelser: Kolli
Spesielle transportbestemmelser: Bulk
Spesielle transportbestemmelser: Lasting, lossing og håndtering
Spesielle transportbestemmelser: Gjennomføring av transporten S2 S20